Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

AL-HAQQAH

69:1. Hari kiamat,

69:2. apakah hari kiamat itu?

69:3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

69:4. Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.

69:5. Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,

69:6. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

69:7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

69:8. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

69:9. Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

69:10. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

69:11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,

69:12. agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

69:13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

69:14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

69:15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

69:16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

69:17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

69:18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

69:19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

69:20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

69:21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,

69:22. dalam surga yang tinggi.

69:23. Buah-buahannya dekat,

69:24. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

69:25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),

69:26. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,

69:27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

69:28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

69:29. Telah hilang kekuasaanku dariku"

69:30. (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."

69:31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

69:32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

69:33. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

69:34. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

69:35. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.

69:36. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

69:37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

69:38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

69:39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

69:40. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) asul yang mulia,

69:41. dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

69:42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

69:43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

69:44. Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

69:45. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.

69:46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

69:47. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

69:48. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

69:49. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).

69:50. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

69:51. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

69:52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.

No comments:

Post a Comment