Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

ASY-SYUARA'

26:1. Thaa Siin Miim.

26:2. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.

26:3. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.

26:4. Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

26:5. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

26:6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

26:7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

26:8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

26:9. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:10. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang lalim itu,

26:11. (yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"

26:12. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

26:13. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

26:14. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".

26:15. Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),

26:16. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,

26:17. lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami".

26:18. Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

26:19. dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna".

26:20. Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.

26:21. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

26:22. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israel".

26:23. Firaun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"

26:24. Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".

26:25. Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"

26:26. Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".

26:27. Firaun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".

26:28. Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".

26:29. Firaun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".

26:30. Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"

26:31. Firaun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".

26:32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.

26:33. Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

26:34. Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

26:35. ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

26:36. Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

26:37. niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.

26:38. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

26:39. dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

26:40. semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

26:41. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

26:42. Firaun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

26:43. Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".

26:44. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

26:45. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

26:46. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).

26:47. mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

26:48. (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".

26:49. Firaun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".

26:50. Mereka berkata: "Tidak ada kemudaratan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,

26:51. sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".

26:52. Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israel), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".

26:53. Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.

26:54. (Firaun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil,

26:55. dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,

26:56. dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".

26:57. Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,

26:58. dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,

26:59. demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israel.

26:60. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

26:61. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

26:62. Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".

26:63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

26:64. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.

26:65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.

26:66. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.

26:67. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

26:68. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:69. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

26:70. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"

26:71. Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".

26:72. Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,

26:73. atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?"

26:74. Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".

26:75. Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,

26:76. kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

26:77. karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,

26:78. (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

26:79. dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,

26:80. dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

26:81. dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),

26:82. dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".

26:83. (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

26:84. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

26:85. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan,

26:86. dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

26:87. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,

26:88. (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

26:89. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

26:90. dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

26:91. dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",

26:92. dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)

26:93. selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

26:94. Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,

26:95. dan bala tentara iblis semuanya.

26:96. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:

26:97. "demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

26:98. karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".

26:99. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.

26:100. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,

26:101. dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

26:102. maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

26:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:104. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

26:106. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:107. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:108. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:109. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:110. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".

26:111. Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"

26:112. Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

26:113. Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

26:114. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

26:115. Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".

26:116. Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".

26:117. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

26:118. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku".

26:119. Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

26:120. Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

26:121. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:122. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:123. Kaum Ad telah mendustakan para rasul.

26:124. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:125. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:126. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:127. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

26:129. dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

26:130. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

26:131. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:132. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

26:133. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,

26:134. dan kebun-kebun dan mata air,

26:135. sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".

26:136. Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat,

26:137. (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,

26:138. dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".

26:139. Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:140. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:141. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

26:142. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:143. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:144. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:145. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:146. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,

26:147. di dalam kebun-kebun serta mata air,

26:148. dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

26:149. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

26:150. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

26:151. dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,

26:152. yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

26:153. Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

26:154. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar'..

26:155. Saleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

26:156. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar'.

26:157. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,

26:158. maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

26:159. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:160. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul,

26:161. ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?"

26:162. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:163. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:164. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:165. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

26:166. dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

26:167. Mereka menjawab: "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"

26:168. Lut berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

26:169. (Lut berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan'.

26:170. Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

26:171. kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

26:172. Kemudian Kami binasakan yang lain.

26:173. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

26:174. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

26:175. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:176. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;

26:177. ketika Syuaib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,

26:178. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:179. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

26:180. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;

26:182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

26:183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

26:184. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

26:185. Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

26:186. dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

26:187. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

26:188. Syuaib berkata: "Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".

26:189. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa 'azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya 'azab itu adalah 'azab hari yang besar.

26:190. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:191. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:192. Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

26:193. dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),

26:194. ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

26:195. dengan bahasa Arab yang jelas.

26:196. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

26:197. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

26:198. Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

26:199. lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.

26:200. Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

26:201. Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat 'azab yang pedih,

26:202. maka datanglah 'azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,

26:203. lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"

26:204. Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?

26:205. Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,

26:206. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,

26:207. niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.

26:208. Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;

26:209. untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku lalim.

26:210. Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan.

26:211. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.

26:212. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.

26:213. Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.

26:214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

26:215. dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

26:216. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";

26:217. Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

26:218. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),

26:219. dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

26:220. Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

26:221. Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?

26:222. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,

26:223. mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.

26:224. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

26:225. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,

26:226. dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,

26:227. kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kelaliman. Dan orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

No comments:

Post a Comment