Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

AL-QAMAR

54:1. Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.

54:2. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".

54:3. Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.

54:4. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),

54:5. itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).

54:6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

54:7. sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,

54:8. mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".

54:9. Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman".

54:10. Maka dia mengadu kepada Tuhannya: bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)".

54:11. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.

54:12. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.

54:13. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,

54:14. Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).

54:15. Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

54:16. Maka alangkah dahsuyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:17. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

54:18. Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:19. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,

54:20. yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.

54:21. Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:22. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

54:23. Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).

54:24. Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila",

54:25. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong".

54:26. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

54:27. Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.

54:28. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).

54:29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.

54:30. Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:31. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.

54:32. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

54:33. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).

54:34. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,

54:35. sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

54:36. Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

54:37. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:38. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

54:39. Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

54:40. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

54:41. Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.

54:42. Mereka mendustakan mu'jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

54:43. Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.

54:44. Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".

54:45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

54:46. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

54:47. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.

54:48. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): Rasakanlah sentuhan api neraka".

54:49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

54:50. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.

54:51. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

54:52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.

54:53. Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.

54:54. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,

54:55. di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.

No comments:

Post a Comment